T.C. OSMANİYE İLİ KADİRLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Last Updated: 18 Şubat 2024By
1.MADDE:İHALE KONUSU KİRAYA VERME İŞİNE İLİŞKİN BİLGİLER:
Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde bulunan tüm işyerleri işletmeleri ve Resmi Kurumlardan vb. Cadde ve Kumbaralardan veya biriktirme noktalarından ambalaj  atıklarının kaynağında ayrı toplanması taşınması ve ayrıştırılması İşi muhammen bedel tespit komisyonunun  26.12.2023 tarihli tutana  istinaden 01.02.2024 tarihinde Perşembe günü saat:10:00 ‘ da 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesine uygun olarak açık artırma teklif usulü ile 01.08.2025 tarihine kadar 18 aylık = ( 1.5 ) yıllığına kiraya verilmek üzere ihalesi yapılacaktır.
2.MADDE: Geri Dönüşüm atık toplama işinin  muhammen bedel (18 aylık) = (1.5 ) yıllık 135.000,00 TL olup K.D.V hariç ve %3 Geçici teminatı 4.050,00 TL dir.
MADDE 3-ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI
Şartname ve ekleri (İhale dökümanı)Ş.Vedat Kocadallı Mahallesi,Kamil Kara Bulvarı,No:357 Kadirli/OSMANİYE adresinde bulunan Belediye binası Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelirler Servisinden mesai saatleri içerisinde bedelsiz olarak görülebilir veya aynı adreste Gelirler Servisinden  1.000,00TL karşılığında  satın alınabilir ancak ihaleye teklif verecek olanların İdarece onaylı ihale dökümanının satın alması zorunludur.
MADDE 4-İHALENİN  NEREDE ,HANGİ TARİH VE SAATTE VE HANGİ USÜLLE YAPILACAĞI
İhale Kadirli Belediyesinin Ş.Vedat Kocadallı Mahallesi,Kamil Kara Bulvarı ,No:357 Kadirli/OSMANİYE adresinde bulunan Belediye binasının Belediye encümen toplantı salonunda encümen huzurunda 01.02.2024 tarihinde Perşembe günü saat 10.00’da 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre açık arttırma teklif usulü gereğince yapılacaktır.
MADDE 5-VARSA TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI
İşin kesin teminatı yapılan ihale neticesinde oluşan 18 aylık = (1.5 ) yıllık kira bedelinin tutarın % 6 sıdır. Ayrıca 18 aylık = (1.5 ) yıllık  kira bedeli üzerinden sözleşme damga vergisi ve ihale karar pulu ayrıca alınacaktır.
MADDE 6-İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKEN BELGELER VE YETERLİK KRİTERLERİ
6.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri sunmaları gerekir:
6. 1.a)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyanname:
1) Gerçek kişi olması halinde, nüfus cüzdanı fotokopisi
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir. Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza beyannamesi.
3-)Geçici teminatın ödendiğine ilişkin belge veya teminat mektubu, nakit olarak Kadirli Belediye Başkanlığı (veznesine) veya Belediye Başkanlığı Vakıflar Bankası Kadirli şubesi TR.8400 0150 0158 0073 0050 7781 Iban No’lu  hesabına yatırılacaktır.
6.1.b)Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
6.1.c) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun noter onaylı iş ortaklığı beyannamesi,
6.1.d)Kadirli Belediyesine borcu (Emlak,Su,ÇTV, Kira, vb.) olmadığına dair Kadirli Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden, (ihale tarihinden önce) alınmış belge.
6.1.e)Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Ambalaj atığı toplama ve ayırma konusunda alınmış Çevre izin Lisans belgesi.
6.1.f) İhale dokümanının satın alındığını gösteren vezne makbuzu.
6.1.g)İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli kabul edip etmemekte serbesttir.İhale Komisyonunun ihaleyi yapmama kararı kesindir.
Türkiye’de tebligat için adres göstermeleri
MADDE 7-AÇIK ARTTIRMA TEKLİF USULÜYLE YAPILACAK İHALELERDE BAŞVURULARIN HANGİ TARİH VE SAATE KADAR NEREYE YAPILACAĞI
Ş.Vedat KOCADALLI Mahallesi, Kamil KARA Bulvarı, No:357 Kadirli/OSMANİYE Adresinde bulunan Belediye binamızın Belediye encümen toplantı salonunda encümen huzurunda yapılacaktır.
ç) Başvurular ihale tarihi :01.02.2024 tarihinde Perşembe günü saat 10.00’da yapılacaktır. Bu tarih ve saat 9:00’a kadar başvuru yapılmalıdır.

BASIN ILN01967473