T.C. OSMANİYE İLİ KADİRLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLAN İHALE KONUSU TİCARİ TAKSİ (T) PLAKA KULLANIM

Last Updated: 18 Şubat 2024By
(İMTİYAZ) HAKKI VERME İŞİNE ILIŞKIN BİLGİLER:
MADDE: 1- Belediyemize ait olan Ticari Taksi (T) Plakalarının kullanım (imtiyaz) hakkının 5393 sayılı Belediye kanunun 15.maddesinin (P) bendi gereğince Belediye Encümeninin almış olduğu 14.12.2023 Tarih ve 2023/247 sayılı kararı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesine göre açık artırma teklif usulü ile otuz (30) yıllığına kullanım (imtiyaz) hakkı verilmek üzere ihalesi yapılacaktır.

MADDE 2- ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI
Şartname ve ekleri (İhale dokümanı) Ş.Vedat KOCADALLI Mahallesi, Kamil KARA  Bulvarı,No:357 KADİRLİ/OSMANİYE adresinde bulunan Belediye binası Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelirler Servisinden mesai saatleri içerisinde bedelsiz olarak görülebilir veya aynı adreste Gelirler Servisinden  2.000,00TL karşılığında  satın alınabilir ancak ihaleye İştirak edecekler yalnızca bir (1) Ticari taksi (T) Plaka için müracaat edebilir. İdarece onaylı ihale dokümanının satın alması zorunludur.
MADDE 3-İHALENİN   NEREDE  HANGİ TARİH VE SAATTE VE HANGİ USÜLLE YAPILACAĞI
İhale Kadirli Belediyesinin Ş.Vedat KOCADALLI Mahallesi   Kamil KARA Bulvarı  No:357 KADİRLİ/OSMANİYE adresinde bulunan Belediye binasının Belediye encümen toplantı salonunda encümen huzurunda.25.01.2024 tarihinde Perşembe günü saat 10.00’da 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre sıra ile ayrı ayrı 10’ar dakika ara ile açık arttırma teklif usulü gereğince yapılacaktır.
MADDE 4-VARSA TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI
Ticari taksi (T) Plakaların kullanım (imtiyaz) hakkının yukarda tablodaki  muhammen bedelleri ve %3 Geçici Teminatları belirlenmiştir ayrıca ihale bedeli üzerinden sözleşme , damga vergisi ve İhale karar pulu ayrıca alınacaktır.
MADDE 5-İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKEN BELGELER VE YETERLİK KRİTERLERİ
5.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri sunmaları gerekir:
a- Geçici Teminat makbuzu
b- Şartname alındı makbuzu
c- Ehliyet fotokopisi (en az B sınıfı ehliyet şartı aranır)
d- Oda ve vergi kayıtsız gireceklerden taahhütname
e- Oda kaydı ve vergi kaydı olanlardan kayıt belgeleri
f- İkametgah ilmuhaberi (Kadirli olacak)
g-Adli sicil kaydı  (Türk ceza kanunun 103,104,109,188,190,191,227 maddeleri ve 5326 Sayılı kanunun 35.maddesinden hüküm giymemiş olmak şartı aranır.
5.1.a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyanname:
1) Gerçek kişi olması halinde, nüfus cüzdanı fotokopisi
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir. Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza beyannamesi.
3-) Geçici teminatın ödendiğine ilişkin belge veya teminat mektubu, nakit olarak Kadirli Belediye Başkanlığı (veznesine) veya Belediye Başkanlığı Vakıflar Bankası Kadirli şubesi TR.8400 0150 0158 0073 0050 7781 IBAN no’lu  hesabına yatırılacaktır.
5.1.b)Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
5.1.c) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun noter onaylı iş ortaklığı beyannamesi,
5.1.d) Kadirli Belediyesine borcu (Emlak, Su, ÇTV, Kira, vb.) olmadığına dair Kadirli Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden, (ihale tarihinden önce) alınmış belge.
5.1.e) İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli kabul edip etmemekte serbesttir ihale komisyonunun ihaleyi yapmama kararı kesindir.
MADDE 6-AÇIK ARTTIRMA TEKLİF USULÜYLE YAPILACAK İHALELERDE BAŞVURULARIN HANGİ TARİH VE SAATE KADAR NEREYE YAPILACAĞI
Ş.Vedat KOCADALLI Mahallesi, Kamil KARA Bulvarı, No:357 KADİRLİ/OSMANİYE Adresinde bulunan Belediye binamızın Belediye encümen toplantı salonunda encümen huzurunda yapılacaktır.
Başvurular ihale tarihi: 25.01.2024 tarihinde Perşembe günü saat 10.00’da yapılacaktır. Bu tarih ve saat 09:00’a kadar başvuru yapılmalıdır.

BASIN ILN01963385