EKMEK KADİRLİ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Last Updated: 18 Şubat 2024By
EKMEK mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN                                       : 2023/1515548
1-İdarenin
a) Adı                                    : KADİRLİ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi                               : Ş.Vedat Kocadallı Mah.Kamil Kara Bulv. No:357 80750 — KADİRLİ/OSMANİYE
c) Telefon ve faks numarası : 3287181039 – 3287181163
ç) İhale dokümanının
görülebileceği ve e-imza
kullanılarak indirilebileceği
internet sayfası                     : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı                                    : EKMEK
b) Niteliği, türü ve miktarı     : AŞEVİNDE, HALK EKMEK BÜFELERİNDE, İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE DAĞITMAK VE CENAZE YEMEKLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 1.200.000 ADET 200 GRAMLIK EKMEK ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim
edileceği yer                         : Kadirli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
ç) Süresi/teslim tarihi            : Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren peyder pey 1(Bir) yıl süre ile teslimat yapılacaktır. İdare, günlük alım miktarını azaltmaya ve artırmaya yetkilidir.
d) İşe başlama tarihi             : Sözleşme imzalandığı günden itibaren işe
başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme)
tarih ve saati                       : 23.01.2024 – 10:00
b) İhale komisyonunun
toplantı yeri (e-tekliflerin
açılacağı adres)                   : Kadirli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler
hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
1) İstekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi.
2) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen kapasite raporu.
3) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen imalat yeterlilik belgesi.
4) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından düzenlenmiş teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi.
5) Gıda ve gıda ile temas eden malzemelerin üretimini düzenleyen mevzuat çerçevesinde istekli adına düzenlenmiş ve alım konusu mal ve malların faaliyet konusu olarak belirlendiği gıda sicil belgesi (sertifikası) ya da teklif edilen ürüne ilişkin düzenlenen gıda üretim sertifikası/gıda üretim izin belgesi.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

BASIN ILN01960301